υπηρεσιεσ

Στρατηγικη Κοινωνικη Υπευθυνοτητα

Στρατηγική Κοινωνική Υπευθυνότητα
Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΓΕΝΙΚΑ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν οικειοθελώς να ενσωματώσουν κοινωνικούς και φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, πέρα από κάθε νομική υποχρέωση.

Πρόκειται για έναν από τους πιο δυναμικούς και απαιτητικούς τομείς δραστηριότητας για τη σύγχρονη επιχείρηση/Οργανισμό.

Υποδηλώνει την ισόρροπη αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργίας μιας επιχείρησης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Αναλαμβάνουμε με εξειδικευμένους συνεργάτες:

 

Διαμόρφωση της κατάλληλης Στρατηγικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων, όπως το ΑΑ1000, το United Nations Global Compact, το ISO 26000, το GRI (Global Reporting Initiative) και το SA8000.

 

Έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού.

 

Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Περιβάλλοντος.

 

Συντονισμό των δράσεων που αποφασίζει ο Οργανισμός στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής ΕΚΕ.

 

CONTACT

5 + 14 =